۱۳۹۰ اردیبهشت ۴, یکشنبه

انتخاب

اشعارم را به کناری ریخته ام و به بستر می خزم.

آن جا که عیارعریانی ام خریدار دارد.

از بالا خداوندگار به من چشم دارد.

و آتش دوزخ است که گر می گیرد...

مرداد 87

۱۳۹۰ اردیبهشت ۳, شنبه

پیش بینی واقع بینانه

دبستانی که بودم زیاد مداد را توی دستم فشار می دادم. هنوز برجستگی اش کنار انگشتم دهن کجی می کند. سال ها است که از آن دوران گذشته و عادت دیرین من هم استحاله یافته! خودم را زیاد به دنیا فشار می دهم. بسیار محتمل است که سال ها بعد ببینم گوشه ای از روحم ورم کرده و دهن کجی می کند...